•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Selected Piano Pieces
Chopin Fryderyk

Ok³adka: Chopin Fryderyk, Selected Piano Pieces

cena 140,95 z³.


nuty.pl

Chopin Fryderyk
Selected Piano Pieces

polski Wybrane dzie³a fortepianowe
angielski Selected Piano Pieces
niemiecki Ausgewählte Klavierwerke


Ilo¶æ stron:136
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
UWAGA: korzystanie z publikacji nie wymaga znajomo¶ci jêzyka obcego, poniewa¿ publikacja nie zawiera opisów
Stopieñ trudno¶ci:10 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Redaktor: Scholtz Herrmann
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL076220

Twórczo¶æ Fryderyka Chopina niezwykle wp³ynê³a na rozwój muzyki fortepianowej. Ró¿norodne ¶rodki pianistyczne, innowacyjne efekty ekspresyjne, kolorystyczne i wirtuozowskie stworzy³y podstawê nie tylko dla stylistyki dzie³ Liszta, lecz sta³y siê tak¿e inspiracj± nowoczesnych kompozycji fortepianowych Debussy'ego, Skriabina, czy Szymanowskiego. Prezentowana publikacja gromadzi w sobie trzydzie¶ci dwa wybrane utwory fortepianowe Chopina. W zbiorze znajduj± siê kompozycje o ró¿norodnych formach, jak m. in. stylizowane tañce - walce, mazurki i polonezy, nastrojowe nokturny, ballady, czy berceuse (ko³ysanka). Ponadto w publikacji zamieszczono równie¿ s³ynny "Marsz ¿a³obny" z "Sonaty b-moll" oraz "Fantazjê - Impromptus" op. 66.


Lista utworów:
Fantaisie-Impromptu cis-Moll o op. 66 (Chopin Frédéric)
Mazurka C-Dur op. 33 nr 3 (Chopin Frédéric)
Etüde cis-Moll op. 25 nr 7 (Chopin Frédéric)
Scherzo Des-Dur op. 31 (Chopin Frédéric)
Etüde Ges-Dur op. 25 nr 9 (Chopin Frédéric)
Prélude Des-Dur op. 28 nr 15 (Chopin Frédéric)
Nocturne H-Dur op. 32 nr 1 (Chopin Frédéric)
Berceuse Des-Dur op. 57 (Chopin Frédéric)
Marche funebre [Trauermarsch] b-Moll aus der Sonate für Klavier b-Moll - op. 35 (Chopin Frédéric)
Nocturne Fis-Dur op. 15 nr 2 (Chopin Frédéric)
Nocturne Es-Dur op. 9 nr 2 (Chopin Frédéric)
Mazurka h-Moll op. 33 nr 4 (Chopin Frédéric)
Polonaise cis-Moll op. 26 nr 1 (Chopin Frédéric)
Ballade As-Dur op. 47 (Chopin Frédéric)
Nocturne G-Dur op. 37 nr 2 (Chopin Frédéric)
Impromptu As-Dur op. 29 (Chopin Frédéric)
Walzer e-Moll (Chopin Frédéric)
Walzer cis-Moll op. 64 nr 2 (Chopin Frédéric)
Walzer Des-Dur "Minuten-Walzer" op. 64 nr 1 (Chopin Frédéric)
Walzer [Grande Valse] As-Dur op. 42 (Chopin Frédéric)
Walzer a-Moll op. 34 nr 2 (Chopin Frédéric)
Mazurka B-Dur op. 7 nr 1 (Chopin Frédéric)
Ballade g-Moll op. 23 (Chopin Frédéric)
Etüde As-Dur op. 25 nr 1 (Chopin Frédéric)
Nocturne g-Moll op. 37 nr 1 (Chopin Frédéric)
Walzer [Grande Valse brillante] Es-Dur op. 18 (Chopin Frédéric)
Mazurka gis-Moll op. 33 nr 1 (Chopin Frédéric)
Mazurka a-Moll op. 7 nr 2 (Chopin Frédéric)
Polonaise A-Dur op. 40 nr 1 (Chopin Frédéric)
Nocturne Des-Dur op. 27 nr 2 (Chopin Frédéric)
Nocturne g-Moll op. 15 nr 3 (Chopin Frédéric)
Walzer [Valse brillante] As-Dur op. 35 nr 1 (Chopin Frédéric)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland