•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Übunge 18 Andante espressivo

Dostêpne opracowania:

g³os wokalny solowy (¶redni) i fortepian (1)

Übunge 18 Andante espressivo znajdziesz w 1 publikacji wymienionej poni¿ej:


Ok³adka: Lütgen B., 9790014007034Die Kunst der Kehlfertigkeit, Band 1

cena 110,95 z³.


nuty.pl

Lütgen B.
9790014007034Die Kunst der Kehlfertigkeit, Band 1

polski Sztuka ¶piewania na g³os ¶redni i fortepian, z. 1
angielski Art of Velocity, Vol. 1
niemiecki Die Kunst der Kehlfertigkeit, Band 1


Ilo¶æ stron:32
Format:190 x 270
Opracowanie na:g³os wokalny solowy (¶redni) i fortepian
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Partytura (1)
G³os wokalny solowy - Mezzosopran (0) lub G³os wokalny solowy - Baryton
Fortepian (0)
Rodzaj produktu:nuty drukowane
Wersja jêzykowa:wstêpu: angielska, niemiecka, francuska
tytu³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
AutorzyEdytor: Hedmont Marie
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL067634
Produkty podobne:Lütgen B. - Art of Velocity, Vol. 1
Lütgen B. - Art of Velocity, Vol. 1

Celem tych æwiczeñ wokalnych jest nadanie g³osu niejakiej g³adko¶ci i sprawienie, by by³ zdolny do swobodnego wykonywania pasa¿y koloraturowych. Sens stosowania æwiczeñ tego typu przyrównaæ mo¿na do nauki przez pianistów utworów ze ''Szko³y bieg³o¶ci'' Czernego. Æwiczenia w zbiorze ponumerowane s± kolejno wed³ug stopnia trudno¶ci. Pierwsze pozycje zawieraj± typowe, proste æwiczenia dla pocz±tkuj±cych, kolejne staj± siê coraz bardziej pouczaj±ce dla wykonawcy i wymagaj± swoistego do¶wiadczenia w ¶piewie. Æwiczenia ¶piewa siê wykorzystuj±c nazwy solmizacyjne d¼wiêków.

The aim of these studies is to impart to the voice ample flaxability and smoothness, so that it may be rendered capable of executing, with ease and elegance, coloratura passages and embellishments contained in the words of our great composers. They should assist the Vocalist in the same way that Czaerny's ''School of Velocity'' does the Pianist. Starting from the principle that it is impractical to practise several difficult passagesat a time. I begin with exercises for 2, 3 and 4 tones, in order to advance by steps to more difficult exercises, leaving in to the discretion of the teacher gradually to transpose them a semitone up or down.

Lista utworów:
Übunge 1 Allegro (Lütgen B.)
Übunge 2 Andante (Lütgen B.)
Übunge 3 Allegretto (Lütgen B.)
Übunge 4 Andante (Lütgen B.)
Übunge 5 Andantino (Lütgen B.)
Übunge 6 Allegro (Lütgen B.)
Übunge 7 Presto (Lütgen B.)
Übunge 8 Allegro (Lütgen B.)
Übunge 9 Allegretto (Lütgen B.)
Übunge 10 Andantino e grazioso (Lütgen B.)
Übunge 11 Allegro mosso (Lütgen B.)
Übunge 12 Andante (Lütgen B.)
Übunge 13 Allegro (Lütgen B.)
Übunge 14 Andante (Lütgen B.)
Übunge 15 Allegretto grazioso (Lütgen B.)
Übunge 16 Allegretto (Lütgen B.)
Übunge 17 Allegro giusto (Lütgen B.)
Übunge 18 Andante espressivo (Lütgen B.)
Übunge 19 Allegro moderato (Lütgen B.)
Übunge 20 Andante (Lütgen B.)

Wyszukiwarka


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2014 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland