•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Deutsche Weltliche Gesäng unnd Tänze für 4 Blockflöten, Band 1
Franck Melchior

Ok³adka: Franck Melchior, Deutsche Weltliche Gesäng unnd Tänze für 4 Blockflöten, Band 1

cena 40 z³.


nuty.pl

Franck Melchior
Deutsche Weltliche Gesäng unnd Tänze für 4 Blockflöten, Band 1

polski Deutsche Weltliche Gesäng unnd Tänze na 4 flety proste, z. 1
angielski Deutsche Weltliche Gesäng unnd Tänze for 4 Recorders, Vol. 1
niemiecki Deutsche Weltliche Gesäng unnd Tänze für 4 Blockflöten, Band 1


Ilo¶æ stron:14 + 4x4
Format:270 x 185
Opracowanie na:4 flety proste (SATB) (partytura + g³osy)
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Partytura (1)
Flet prosty tenorowy (1)
Flet prosty basowy (1)
Flet prosty altowy (1)
Flet prosty sopranowy (1)
Wersja jêzykowa:wstêpu: angielska, niemiecka
tytu³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æ:w magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077039

Istniej±ce biografie dotycz±ce Melchiora Francka s± bardzo stare, zawieraj± du¿o b³êdów i niedomówieñ. Wiadomo jednak, ¿e kompozytor ten urodzi³ siê ok. 1579 / 80 roku, a swoj± karierê muzyczn± i kompozytorsk± rozpocz±³ na dworze Augsburgów w Norynbergu. Kompozycje zawarte w niniejszej publikacji zosta³y skomponowane w 1604 roku na 4 flety proste (SATB).

The biographical notices of Melchior Franck brought to us by the older literature are not only very sparse but also quite imprecise and full of errors. They provide no definite information either regarding the year or the place of his birth. All the indications are, however, that he came from Zittau and that he was born there about 1579 / 80. At the beginning of his career he went by way of Augsburg to Nürnberg, and there is no doubt that there he came into Hans Leo Hassler's sphere of influence.

Lista utworów:
Deutsche Weltliche Gesäng unnd Täntze (Franck Melchior)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland