•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Etiudy na fortepian, op. 66
Löschhorn Carl Albert

Ok³adka: Löschhorn Carl Albert, Etiudy na fortepian, op. 66

cena 40 z³.


nuty.pl

Löschhorn Carl Albert
Etiudy na fortepian, op. 66

polski Etiudy na fortepian, op. 66
angielski Studies for piano, op. 66
niemiecki Etüden für Klavier, op. 66
francuski Études pour piano, op. 66


Ilo¶æ stron:72
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:wstêpu: polska
tytu³ów utworów: polska
Stopieñ trudno¶ci:5 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Kod produktu:NPL055677

Alberta Löschhorna mo¿na zaliczyæ do grupy znanych i zas³u¿onych pedagogów-kompozytorów XIX wieku, uczy³ sie gry fortepianowej u doskona³ego ówczesnego pedagoga L. Bergera (ucznia M. Clementiego), a nastêpnie studiowa³ w Królewskim Instytucie Muzyki Ko¶cielnej w Berlinie, gdzie pó¼niej sam by³ profesorem. Spo¶ród obfitej twórczo¶ci A. Löschhorna (wyda³ 200 opusów) szczególn± warto¶æ maj± etiudy, a tak¿e sonatiny i drobne utwory dla dzieci. Opus 66 zawiera 33 etiudy ¶redniej trudno¶ci o ró¿nych problemach technicznych. Zalet± tych etiud jest miêdzy innymi uwzglêdnienie w ka¿dej etiudzie techniki obydwu r±k. Podrêcznik ten zosta³ zatwierdzony do u¿ytku w szko³ach muzycznych I stopnia pismem Ministerstwa Kultury i Sztuki.


Lista utworów:
Etiuda C-dur (Allegro) op. 66 nr 1 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda F-dur (Allegro) op. 66 nr 2 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro non troppo) op. 66 nr 3 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda G-dur (Allegro moderato) op. 66 nr 4 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro) op. 66 nr 5 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda D-dur (Allegro) op. 66 nr 6 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda A-dur (Allegro) op. 66 nr 7 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda a-moll (Moderato) op. 66 nr 8 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda G-dur (Vivo) op. 66 nr 9 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda F-dur (Andante cantabile) op. 66 nr 10 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro marcato) op. 66 nr 11 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro) op. 66 nr 12 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda F-dur (Andante con espressione) op. 66 nr 13 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro) op. 66 nr 14 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda g-moll (Vivo) op. 66 nr 15 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda g-moll (Andante) op. 66 nr 16 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda G-dur (Vivo) op. 66 nr 17 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda f-moll (Allegro ma non troppo) op. 66 nr 18 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda Es-dur (Allegro brillante) op. 66 nr 19 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda Des-dur (Allegretto tranquillo) op. 66 nr 20 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda E-dur (Andante cantabile) op. 66 nr 21 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda h-moll (Comodo) op. 66 nr 22 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Vivo) op. 66 nr 23 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda D-dur (Allegro con fuoco) op. 66 nr 24 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda D-dur (Allegro molto) op. 66 nr 25 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro moderato) op. 66 nr 26 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda Es-dur (Allegro) op. 66 nr 27 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda C-dur (Allegro ma non troppo) op. 66 nr 28 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda A-dur (Allegretto grazioso) op. 66 nr 29 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda a-moll (Comodo) op. 66 nr 30 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda G-dur (Allegro ma non troppo) op. 66 nr 31 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda Es-dur (Allegro) op. 66 nr 32 (Carl Albert Löschhorn)
Etiuda As-dur (Andante molto espressivo) op. 66 nr 33 (Carl Albert Löschhorn)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland